Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

XXIV Lubelskie Spotkania Naukowe

map-marker Lublin

calendar3 23 - 25 maja 2024 r.


Zgłaszanie streszczeń

 

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania własnych prac, które będą mogły być zaprezentowane w dwóch sesjach w sobotę 25 maja 2024:

- w sesji doniesień lekarskich oraz

- w sesji Studenckich Kół Naukowych.


Nadesłane streszczenia prac będą kwalifikowane przez Komitet Naukowy LSN do prezentacji w formie krótkich wystąpień ustnych. W przypadku otrzymania bardzo wielu zgłoszeń rozważone zostaną również sesje posterowe.

Streszczenia prac (do 200 słów) proszę przesyłać w formie elektronicznej na adres mailowy: kongres@skolamed.pl

Termin nadsyłania streszczeń został wydłużony do dnia 1 maja 2024 r.

Autorzy zostaną powiadomieni drogą mailową o kwalifikacji pracy do prezentacji.

 

* * *

 

Wytyczne do przygotowywania streszczeń:

Prosimy o przygotowanie abstraktu w formacie word i wysłaniu go w formie załącznika.

 

Plik powinien zawierać kolejno:

1.    Tytuł wystąpienia (ograniczony do 25 słów)

2.    Lista autorów i afiliacje:

Należy podać pełne imię i nazwisko autorów. Przy każdym nazwisku powinna znajdować się pisana indeksem górnym cyfra odpowiadająca jednostce przypisanej pod nazwiskami autorów. Jeden autor powinien być wyznaczony jako autor korespondencyjny (gwiazdka przy nazwisku).

Dane afiliacyjne każdego z autorów powinny być pisane pod sobą, w postaci numerowanej listy (cyfry standardowej wielkości). Afiliacja powinna zawierać nazwę  jednostki, w tym pełną nazwę uczelni (bez skrótów) oraz miasto.

3.    Tekst abstraktu powinien być ograniczony do 200 słów i powinien mieć następujący ustrukturyzowany format:

Wstęp; Metody; Wyniki; Wnioski, Słowa klucze.

 

Każdy z nagłówków powinien być pisany od nowej linijki, a po dwukropku w tej samej linii należy napisać treść.

Słowa klucze należy napisać kursywą, po przecinku (od 3 do 5 słów), małą literą.

4.    Streszczenie należy napisać czcionką Times New Roman, 12 pkt, odstęp 1.5 pkt. Prosimy o wyśrodkowanie tytułu wystąpienia, autorów i afiliacji. Pozostały tekst należy wyjustować.

 

 

Prawidłowo napisane streszczenie: