Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

XXII Lubelskie Spotkania Naukowe

map-marker Lublin

calendar3 29 września - 1 października 2022 r.


Zgłaszanie streszczeń

 

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania prac do:

- Sesji Doniesień Zjazdowych (w dniu 1 października 2022 - sobota)

- Sesji Studenckich Kół Naukowych  (w dniu 1 października 2022 - sobota)

 


Nadesłane streszczenia prac będą kwalifikowane przez Komitet Naukowy LSN do prezentacji ustnej lub posterowej, a decyzja będzie przekazana w terminie do 30.08.2022.

Streszczenia prac (do 200 słów) należy nadsyłać w formie elektronicznej na adres mailowy:

kongres@skolamed.pl

w terminie do dnia 31.07.2022 (termin został wydłużony).

Autorzy zostaną powiadomieni drogą mailową o kwalifikacji pracy do prezentacji w formie ustnej do dnia 30.08.2022.

 

* * *

 

Wytyczne do przygotowywania streszczeń:

Prosimy o przygotowanie abstraktu w formacie word i wysłaniu go w formie załącznika.

 

Plik powinien zawierać kolejno:

1.    Tytuł wystąpienia (ograniczony do 25 słów)

2.    Lista autorów i afiliacje:

Należy podać pełne imię i nazwisko autorów. Przy każdym nazwisku powinna znajdować się pisana indeksem górnym cyfra odpowiadająca jednostce przypisanej pod nazwiskami autorów. Jeden autor powinien być wyznaczony jako autor korespondencyjny (gwiazdka przy nazwisku).

Dane afiliacyjne każdego z autorów powinny być pisane pod sobą, w postaci numerowanej listy (cyfry standardowej wielkości). Afiliacja powinna zawierać nazwę  jednostki, w tym pełną nazwę uczelni (bez skrótów) oraz miasto.

3.    Tekst abstraktu powinien być ograniczony do 200 słów i powinien mieć następujący ustrukturyzowany format:

Wstęp; Metody; Wyniki; Wnioski, Słowa klucze.

 

Każdy z nagłówków powinien być pisany od nowej linijki, a po dwukropku w tej samej linii należy napisać treść.

Słowa klucze należy napisać kursywą, po przecinku (od 3 do 5 słów), małą literą.

4.    Streszczenie należy napisać czcionką Times New Roman, 12 pkt, odstęp 1.5 pkt. Prosimy o wyśrodkowanie tytułu wystąpienia, autorów i afiliacji. Pozostały tekst należy wyjustować.

 

 

Prawidłowo napisane streszczenie: