Prof. Józef Kocur

Ocena zdolności do ważnego oświadczenia woli osób z zaburzeniami otępiennymi o trudnym do ustalenia nasileniu


Ocena zdolności do świadomego lub swobodnego powzięcia decyzji i wyrażenia woli zawsze stanowi poważny problem opiniodawczy, zwłaszcza zaś wtedy, gdy dostępne dane nie pozwalają na dokładną ocenę zaburzeń mogących mieć wpływ na zachowanie lub zniesienie tych dyspozycji. Dotyczy to także opiniowania w sprawach dotyczących osób, u których stwierdzono lub podejrzewano obecność zaburzeń otępiennych. Przy stwierdzeniu istnienia otępienia kluczowe znaczenie posiada ocena jego nasilenia, natomiast etiologia, patomechanizm i przebieg zaburzeń nie mogą przesądzać o  zachowaniu lub zniesieniu zdolności do świadomego lub swobodnego powzięcia decyzji i wyrażenia woli.

W przedstawionej pracy przedstawiono i omówiono znaczenie czynników mogących mieć wpływ na ocenę nasilenia otępienia, w tym obiektywne i subiektywne uwarunkowania rzutujące na interpretację dostępnych danych i wnioski końcowe opinii.