Prof. Janusz Perzyński

Lubelska Szkoła Psychiatrii


Twórcą “Lubelskiej Szkoły Psychiatrii” był prof. Mieczysław Kaczyński (1906 – 1985), najpierw uczeń a następnie współpracownik, najwybitniejszego polskiego psychiatry, kierownika warszawskiej Kliniki Psychiatrii, prof. Jana Mazurkiewicza. W wystąpieniu przypomniano dorobek naukowy, m.in. prace poświęcone odrębnościom psychologicznym okresu inwolucji oraz- ważnym w diagnozie różnicowej – “postawom inwolucyjnym”.

Mało znany jest psychiatrom i psychologom opis, formującej się w przewlekłej nerwicy, dwuetapowej „reakcji rezygnacyjnej”.  Najważniejszymi w dorobku Profesora są pionierskie prace przedstawiające inicjalne stadia schizofrenii, których lektura pozwala na rozpoznanie choroby już na etapie prepsychotycznym. Warunkiem odpowiedzialnego zdiagnozowania schizofrenii jest wykazanie zmian charakterologicznych ubytkowych lub ubytkowo-wyzwoleniowych. Te ostatnie opisał później E. Brzezicki, nadając im nazwę “schizofrenii paradoksalnej społecznie korzystnej”.

Przedstawiono także zarys prac uczniów prof. M. Kaczyńskiego oraz kolejnego pokolenia pracowników Kliniki lubelskiej, kontynuujących myśl badawczą zarysowaną w teorii psychofizjologicznej.