Kmdr dr n. med. Dariusz Juszczak

Zdrowie psychiczne marynarzy – wybrane aspekty


Powszechnie wiadomo, że wykonywanie zawodu marynarza wiąże się z ekspozycją zarówno na stresory fizyczne jak i psychiczne. W literaturze przedmiotu do czynników stresogennych w pracy marynarza zalicza się min. długotrwałe wykonywanie pracy w środowisku morskim, zmęczenie, separację od rodziny, deprywację snu, zmiany stref klimatycznych, częste prace w zróżnicowanych uwarunkowaniach kulturowych, zagrożenia ze strony terroryzmu (piractwo).

Wskazuje się również, że same predyspozycje psychiczne marynarzy oraz ich stan zdrowia psychicznego warunkują właściwe wykonywanie przez nich zadań na morzu.

Omówiono występowanie niektórych zaburzeń psychicznych takich jak: samobójstwa, PTSD, zaburzenia osobowości, uzależnienia, psychozy, depresje i zespoły lękowe.  

Ponadto przedstawiono podstawowe założenia i rekomendacje dotyczące psychoprofilaktyki osób pracujących na statkach, w świetle współczesnych opracowań i doniesień naukowych.