Dr Izabela Fornalik

Seksualność osób z zespołem Aspergera. Praktyczne aspekty pracy z pacjentami


„Osoby z autystycznym spektrum zaburzeń różnią się od innych z definicji. Prezentują inny profil umiejętności społecznych, poznawczych, komunikacyjnych. Mają też inne doświadczenia życiowe” (Henault, Attwood, 2015, s. 2012). Nie ma zatem powodu by sądzić, że będą przeżywać i wyrażać swoją seksualność tak samo, jak większość osób neurotypowych.  Czy jednak można mówić o istnieniu autystycznego profilu ludzkiej seksualności? Bez wątpienia istnieją czynniki, które nadają specyficzny kształt seksualności osób ze spektrum autyzmu np. deficyt teorii umysłu, zaburzenia sensoryczne, przywiązanie do zrytualizowanych wzorców zachowania, specyficzne zainteresowania i obsesje czy też deficyty w zakresie komunikacji. Nie można jednak zakładać, że osoby z ASD będą zawsze przejawiać „zaburzoną” seksualność i nie są w stanie stać się zdrowymi seksualnie osobami.

            W wystąpieniu zostaną omówione wybrane aspekty funkcjonowania seksualnego osób z zespołem Aspergera, tj.: orientacja seksualna, tożsamość płciowa, zachowania seksualne. Duży nacisk zostanie położony na kwestie relacji seksualnych, specyficznych preferencji seksualnych, podejmowaniu zachowań niezgodnych z normami prawnymi, korzystaniu z pornografii.

            Bazując na własnym doświadczeniu klinicznym i badaniach zawartych w literaturze przedmiotu autorka wystąpienia skoncentruje się na omówieniu praktycznych aspektów pracy z pacjentami z zespołem Aspergera.