Dr hab. Jolanta Mazur-Kucharska, prof. nadzw. PUM

Komórki macierzyste i czynniki odpowiedzialne za ich przemieszczanie się – nowe odkrycia


Badania dotyczące pogranicza medycyny regeneracyjnej i psychiatrii są nowym obiecującym kierunkiem rozwoju medycyny. Dotychczasowe badania sugerują, że poziomy komórek macierzystych i czynników odpowiedzialnych za ich przemieszczanie się, a w szczególności sfingozyno-1-fosforanu oraz składowych kaskady dopełniacza, mogą stać się nowymi markerami chorób psychicznych. Potencjalną przyczyną zaburzeń psychicznych jest przewlekły proces zapalny, a czynnikiem wyzwalającym te zaburzenia mogą być zmiany poziomu cytokin prozapalnych.. Przedłużająca się aktywacja kaskady dopełniacza na drodze lektynowej może skutkować stanem zapalnym w obrębie mózgu, a rolę czynnika ograniczającego zapalenie pełni oksygenaza hemowa (HO-1).  Aktywacja kaskady dopełniacza powoduje także mobilizację komórek macierzystych ze szpiku do krwi obwodowej. Komórki te potencjalnie mogą wziąć udział w procesach regeneracyjnych w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. Uzyskiwane dane pozwalają mieć nadzieję, że dalsze badania w tym obszarze poszerzą naszą wiedzę dotyczącą etiologii zaburzeń psychicznych i wytyczą nowe kierunki terapii.