Mgr Wojciech Wojtal

Magister prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu w Białymstoku. W 2005 .r ukończył z oceną celującą studia podyplomowe z Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na  Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 

Wojciech Wojtal est specjalistą z szesnastoletnim  stażem w zakresie prawa medycznego. Od 2002 do 2006 r. był specjalistą w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w zespole Administracji Publicznej, Zdrowia i Ochrony Praw Cudzoziemców. W zakresie jego obowiązków znalazło się m.in. rozpatrywanie skarg indywidualnych, analiza dokumentacji postępowań administracyjnych, przygotowywanie skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych i skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ponadto  bieżąca analiza obowiązujących przepisów w zakresie ich zgodności z prawem UE oraz Konstytucją RP, przygotowywanie projektów skarg do Trybunału Konstytucyjnego oraz wystąpień generalnych RPO.

Od 2006 r. jest wykładowcą prawa medycznego  na  Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Uniwersytecie Warszawskim. Jest autorem licznych publikacji poświęconych zagadnieniom prawa medycznego m.in. zgodzie i informowaniu pacjentów oraz dokumentacji medycznej.

Od 2006 r. przeprowadził ponad 1200 szkoleń z zakresu prawa medycznego oraz organizacji udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Obecnie aktywie uczestniczy w procesie edukacji personelu medycznego oraz osób zarządzających podmiotami medycznymi prowadząc szkolenia i wykłady we współpracy z urzędami marszałkowskimi, okręgowymi izbami lekarskimi, okręgowymi izbami pielęgniarek i położnych,  lekarskimi towarzystwami naukowymi, podmiotami leczniczymi oraz ich organami założycielskimi. 

Od 2016 r. pełni funkcję Dyrektora Działu Audytu i Szkoleń Tamal Sp z o.o. oraz Dyrektora Działu Prawnego Prawo Medyczne 24