Szanowni Państwo,

 

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego informujemy, że w 2020 roku nie odbędzie się kolejna edycja Lubelskich Spotkań Naukowych.

 

Zapraszamy serdecznie na konferencję w 2021 roku.

ZASTOSOWANIE CYFROWEJ ELEKTROKARDIOGRAFII, PRZESTRZENNEJ WEKTORKARDIOGRAFII, BIOIMPEDANCJI ELEKTRYCZNEJ ORAZ PARAMETRÓW BIOCHEMICZNYCH W OCENIE RYZYKA SERCOWO-NACZYNIOWEGO U CHORYCH NA ANOREKSJĘ

 

Michał Próchnicki1, Joanna Róg1, Jolanta Szeliga-Król2, Paweł Kiciński3, Ewa Rudnicka-Drożak2, Hanna Karakuła-Juchnowicz1,4

  1. I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin
  2. Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin
  3. Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin
  4. Zakład Neuropsychiatrii Klinicznej Katedry Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin

 

Wstęp

Ostatnie doniesienia wskazują na zwiększone ryzyko powikłań sercowych u chorych z anoreksją. Markery wektorkardiograficzne, w tym szczególnie przestrzenny kąt QRS-T (QRST-A) mają udokumentowaną przydatność predykcyjną dla zdarzeń sercowo-naczyniowych zarówno w populacji ogólnej, jak i w grupach wysokiego ryzyka. Analiza bioimpedancji elektrycznej pozwala z kolei na dokładną ocenę stanu odżywienia.

 

Cel

Celem pracy była ocena wybranych parametrów elektrokardiograficznych, wektorkardiograficznych, bioimpedancji elektrycznej i stężenia NTproBNP u pacjentów z rozpoznaną anoreksją.

 

Materiał i metoda

Do badania włączono dziewiętnaścioro chorych z anoreksją (18 kobiet i jeden mężczyzna) w wieku 16,4±2,2 lat. Wskaźnik masy ciała (BM) wynosił 14,6±1,7 kg/m2. Do rejestracji EKG użyto aparatu Cardiax (Imed, Wegry) oraz standardowego 12-odprowadzeniowego układu elektrod. Do pomiarów bioimpedancji elektrycznej zastosowano analizator składu ciała Impedimed SFB7 (ImpediMed Limited, Australia) z użyciem 256 częstotliwości prądu zmiennego od 4 kHz do 1000 kHz. Na podstawie zmierzonych parametrów (pomiar rezystancji, reaktancji, oporu elektrycznego) określono beztłuszczową masę ciała i zawartość tłuszczu w organizmie, jak również zawartość wody wewnątrz- i zewnątrzkomórkowej.

 

Wyniki

Średnia akcja serca wyniosła 63,4±10,8 min-1. Czas trwania skorygowanego odstępu QT 415±12,1 ms, a czas trwania zespołu QRS – 84,1±8,3 ms. Wartości QRS-TA wyniosły 43,1±18,9° a u sześciu osób przekroczyły 50° co wskazuje na zwiększone ryzyko niepożądanych zdarzeń sercowo-naczyniowych. Stężenie NTproBNP wyniosło 106,7±79,2 pg/ml. Nie stwierdzono istotnych statystycznie korelacji pomiędzy QRSTA a NTproBNP, BMI ani parametrami składu ciała zmierzonymi przy użyciu BIA.

 

Wnioski

Przestrzenny kąt QRS-T może być pomocny w stratyfikacji ryzyka sercowo-naczyniowego u chorych z anoreksją, ale jego przydatność kliniczna wymaga dalszej oceny prospektywnej.

MIEJSCE KONFERENCJI

Lubelskie Centrum Konferencyjne
ul. Artura Grottgera 2,
20-029 Lublin

 

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
konferencje@pharma2pharma.pl