Szanowni Państwo,

 

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego informujemy, że w 2020 roku nie odbędzie się kolejna edycja Lubelskich Spotkań Naukowych.

 

Zapraszamy serdecznie na konferencję w 2021 roku.

POSTAWY SPECJALISTÓW WOBEC SEKSUALNOŚCI DOROSŁYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W INSTYTUCJACH REHABILITACJI I OPIEKI – PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

 

Agnieszka Próchnicka1*, Monika Parchomiuk1

 

  1. Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin

 

Wstęp

Analizy problematyki seksualności osób niepełnosprawnych dotyczą kwestii czynników osobistych związanych z niepełnosprawnością oraz zagadnienia społecznego przyzwolenia na realizację potrzeb seksualnych. Zainteresowanie badaczy czynnikami tworzącymi indywidualny kontekst niepełnosprawności pozostaje w zależności z funkcjonowaniem jej medycznego modelu oraz rozwojem kompleksowej rehabilitacji.

Cel

Analiza postaw i związanych z nimi doświadczeń specjalistów (pedagogów specjalnych, psychologów, pracowników medycznych i socjalnych, personel instytucji edukacyjno-rehabilitacyjnych), co jest jednym z warunków optymalnej organizacji środowisk wspierających osoby niepełnosprawne.

Metody

Dokonano przeglądu piśmiennictwa. Skupiono się na opracowaniach nowszych, obejmujących ostatnie 25 lat. Przeanalizowano prace znajdujące się w bazach: Academic Search Ultimate, MEDLINE (deskryptory: sexuality, disability, attitudes, specialists, professionals).

Wyniki

Postawy badanych specjalistów istotnie różnią się w zależności od płaszczyzny odniesienia. Badanym trudniej jest zaakceptować większość określonych zjawisk związanych z fizycznym i psychospołecznym wymiarem seksualności osób z upośledzeniem umysłowym niż jednostek niepełnosprawnych fizycznie. Większe szanse na ukształtowanie się seksualności na właściwym poziomie, mają jednostki przebywające w sprzyjającym środowisku społecznym.

Wnioski

  1. Postawy i doświadczenia zawodowe specjalistów związane z omawianą problematyką były przedmiotem wielu analiz, szczególnie autorów zagranicznych. Zaobserwowano korzystne zmiany zachodzące w tym zakresie – coraz większą akceptację i zrozumienie.
  2. Postawy różnią się w zależności od kwestii szczegółowych do jakich się odnoszą np. potrzeb seksualnych, ich przejawów, antykoncepcji (w tym sterylizacji), małżeństw, prokreacji. Dotychczasowe analizy pozwalają ustalić, że charakter problemów związanych z seksualnością osób niepełnosprawnych może wiązać się z organizacją życia instytucjonalnego oraz kompetencjami specjalistów.

3. Problematyka postaw specjalistów oraz występowania ich zróżnicowania (z uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych, miejsca zatrudnienia oraz organizacji pracy instytucji) wymaga dalszych badań.

MIEJSCE KONFERENCJI

Lubelskie Centrum Konferencyjne
ul. Artura Grottgera 2,
20-029 Lublin

 

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
konferencje@pharma2pharma.pl