Szanowni Państwo,

 

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego informujemy, że w 2020 roku nie odbędzie się kolejna edycja Lubelskich Spotkań Naukowych.

 

Zapraszamy serdecznie na konferencję w 2021 roku.

OSOBOWOŚĆ TYPU BORDERLINE U MĘŻCZYZN – PUŁAPKI DIAGNOSTYCZNE. OPIS PRZYPADKU.

 

Hanna Pankowicz*1, Justyna Morylowska-Topolska2, Hanna Karakuła-Juchnowicz1,2

  1. I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin
  2. Zakład Neuropsychiatrii Klinicznej, Katedra Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin

Wprowadzenie

Osobowość chwiejna emocjonalnie typu borderline to zaburzenie osobowości o częstości występowania od 0,7% do 1,8% w populacji ogólnej oraz od 15% do 25% w populacji klinicznej. Większość przeprowadzonych badań wskazuje na znaczną przewagę kobiet z tym rozpoznaniem – od 71% do 73%.U mężczyzn z diagnozą osobowości typu borderline obraz kliniczny odbiega od typowego i najczęściej wiąże się z nadużywaniem substancji psychoaktywnych oraz występowaniem eksternalizacyjnych wzorców radzenia sobie, głównie o charakterze zachowań agresywnych. Z tego powodu rozpoznanie osobowości typu borderlineu mężczyzn jest wyzwaniem nawet dla doświadczonych klinicystów, a pacjenci ci często otrzymują diagnozę osobowości dyssocjalnej, zaburzeń afektywnych lub rozpoznania związane z nadużywaniem substancji psychoaktywnych.

Cel

Celem pracy jest przedstawienie złożonej symptomatologii psychopatologicznej oraz trudności diagnostycznych zaburzenia osobowości typu borderline u mężczyzn w oparciu o opis przypadku 24-letniego pacjenta Oddziału Ogólnopsychiatrycznego.

Opis

Pacjent lat 24, kawaler, bezdzietny, wykształcenie średnie, kilkakrotnie zmieniał kierunki studiów. W wywiadzie szkodliwe używanie alkoholu, w przeszłości używanie substancji psychoaktywnych (marihuana, amfetamina, dopalacze).Pacjent pochodzi z rodziny dysfunkcyjnej. Aktualnie szósta hospitalizacja psychiatryczna. W przeszłości rozpoznawano fazę mieszaną zaburzenia afektywnego dwubiegunowego, osobowość dyssocjalną oraz szkodliwe używanie substancji psychoaktywnych.Pacjent został skierowany do Kliniki Psychiatrii z powodu zachowań dysforycznych, labilności emocjonalnej oraz nasilonej agresji fizycznej i słownej w stosunku do członków rodziny oraz innych osób. Pacjent relacjonował wahania nastroju o charakterze zmiennym dobowo, okresy pustki myślowej występujące naprzemiennie z natłokiem myśli. Był niedostosowany w zachowaniu, skracający dystans, dysforyczny, okresowo agresywny słownie wobec personelu i innych pacjentów. W trakcie hospitalizacji pacjent wielokrotnie relacjonował zachowania, sposób myślenia i funkcjonowania charakterystyczne dla osoby z zaburzeniem osobowości chwiejnej emocjonalnie typu borderline: niestabilny obraz siebie, zaburzenia kontroli impulsów, wahania nastroju, polaryzację myślenia i oceny - myślenie w kategoriach czerni i bieli w zakresie samooceny oraz oceny innych, chwiejność emocjonalną w codziennym funkcjonowaniu; retrospektywne analizy zdarzeń z następowymi zmianami nastawienia, chroniczne poczucie pustki. Na podstawie całokształtu obrazu klinicznego i przeprowadzonych badań psychologicznych postawiono rozpoznanie osobowości chwiejnej emocjonalnie typu borderline. Pacjent rozpoczął pracę z psychologiem w Oddziale i został wypisany w stanie poprawy z Kliniki z zaleceniem kontynuacji psychoterapii indywidualnej w warunkach ambulatoryjnych.

Wnioski

Osobowość chwiejna emocjonalnie typu borderline może wiązać się z szerokim spektrum objawów psychopatologicznych. Obraz kliniczny zaburzenia w przypadku mężczyzn jest wyjątkowo różnorodny, a na pierwszy plan mogą wysuwać się zaburzenia kontroli impulsów i zachowania o charakterze eksternalizacyjnym, w przeciwieństwie do internalizacyjnych wzorców radzenia sobie obserwowanych wśród kobiet z rozpoznaniem borderline. Może to powodować znaczne trudności diagnostyczne i przypisywanie innych rozpoznań mężczyznom z osobowością typu borderline.

MIEJSCE KONFERENCJI

Lubelskie Centrum Konferencyjne
ul. Artura Grottgera 2,
20-029 Lublin

 

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
konferencje@pharma2pharma.pl