Szanowni Państwo,

 

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego informujemy, że w 2020 roku nie odbędzie się kolejna edycja Lubelskich Spotkań Naukowych.

 

Zapraszamy serdecznie na konferencję w 2021 roku.

POSTĘPOWANIE Z PACJENTEM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W SOR.

 

Olga Padała*1, Sebastian Masternak1, Adrianna Krupa2

  1. I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin
  2. Katedra Anatomii Człowieka, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin

Wstęp

Szpitalny oddział ratunkowy (SOR) to jednostka systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM), która udziela pomocy pacjentowi w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego. Według danych z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) w Polsce działają obecnie 233 szpitalne oddziały ratunkowe.

 

Materiał i metoda

Analiza dostępnego piśmiennictwa oraz aktów prawnych dotyczących funkcjonowania Systemu Ochrony Zdrowia w Polsce.

 

Wyniki

Lekarze SOR mają do czynienia z zaburzeniami psychosomatycznymi, zaburzeniami psychicznymi organicznymi czy zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych. Zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym, obowiązkiem personelu medycznego, poza diagnozowaniem i leczeniem stanów nagłych, jest udzielaniu wsparcia psychicznego w sytuacji powodującej stan nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Jednym z istotnych aspektów zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiednich świadczeń zdrowotnych w SOR jest zastosowanie przymusu bezpośredniego. Już w trakcie transportu przez Zespół Ratownictwa Medycznego (ZRM) możliwe jest zastosowanie przytrzymania lub unieruchomienia, jeżeli taką decyzję podejmie kierujący akcją. Jest on obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym dyspozytora medycznego. Każdy przypadek zastosowania przymusu bezpośredniego musi być poprzedzony poinformowaniem pacjenta o planowanym działaniu.

Problemem, który może mieć lekarz SOR przyjmujący chorego z zaburzeniami psychicznymi, jest brak konsultującego lekarza psychiatry w placówce. W takiej sytuacji po osobistym zbadaniu i zaopatrzeniu stanów nagłych może wystawić skierowanie do szpitala psychiatrycznego oraz skierowanie na transport sanitarny i odesłać pacjenta do Izby Przyjęć w której dyżuruje psychiatra.

 

Wnioski

Personel SOR musi wykazać się wiedzą i umiejętnościami w zakresie rozpoznawania stanów nagłych u chorych z zaburzeniami psychicznymi, a także wdrażania odpowiedniej farmakoterapii z uwzględnieniem interakcji z lekami przyjmowanymi przez pacjenta w związku z chorobą psychiczną.

MIEJSCE KONFERENCJI

Lubelskie Centrum Konferencyjne
ul. Artura Grottgera 2,
20-029 Lublin

 

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
konferencje@pharma2pharma.pl