Szanowni Państwo,

 

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego informujemy, że w 2020 roku nie odbędzie się kolejna edycja Lubelskich Spotkań Naukowych.

 

Zapraszamy serdecznie na konferencję w 2021 roku.

NEUROPSYCHOLOGICZNY PROFIL PACJENTÓW Z RZUTOWO – REMISYJNĄ POSTACIĄ STWARDNIENIA ROZSIANEGO

 

Ż. Brudkowska1*, U. Skrobas2, E. Kurys-Denis3, Robert Gerage2, A. Próchnicka4, Maciejewski5, H. Karakuła-Juchnowicz1,6

  1. Zakład Neuropsychiatrii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin
  2. Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin
  3. II Zakład Radiologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin
  4. Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin
  5. Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin
  6. I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin

 

Wstęp

Stwardnienie rozsiane (SM) jest zapalno-demielinizacyjną chorobą ośrodkowego układu nerwowego. SM występuje u ok. 2,3 miliona osób na całym świecie, stanowiąc najczęstszą neurologiczną przyczynę niepełnosprawności wśród młodych dorosłych. W przebiegu choroby dochodzi nie tylko do niepełnosprawności fizycznej, ale także do  zaburzeń funkcjonowania poznawczego. Częstość występowania zaburzeń poznawczych wśród pacjentów z SM szacuje się na 40 % do 65%.

 

Materiał i metoda

Celem niniejszego badania było określenie profilu zaburzeń poznawczych wśród pacjentów z rozpoznaniem rzutowo – remisyjnej postaci stwardnienia rozsianego (RRMS). Grupę 60 pacjentów (46 K, 14 M) z wczesną postacią RRMS (średni wynik w skali EDSS wyniósł 1,75) zbadano kompleksową, skomputeryzowaną baterią testów neuropsychologicznych Central Nervous System Vital Signs oraz Montrealską Skalą Oceny Funkcji Poznawczych (MoCa). Dodatkowo zebrano dane socjodemograficzne oraz kliniczne.

 

Wyniki

W badanej grupie pacjentów z RRMS ponad 58% ujawniło wyraźne zaburzenia funkcji poznawczych. Globalny profil neuropsychologiczny badanych obejmował deficyty poznawcze takich aspektów funkcjonowania poznawczego jak: czas reakcji, szybkość przetwarzania informacji, szybkość psychomotoryczna, uwaga złożona, pamięć werbalna oraz pamięć robocza i krótkotrwała. Statystyczna analiza danych wykazała, iż w grupie badanych pacjentów występujące zaburzenia funkcji poznawczych wiązały się z czasem trwania choroby, czasem trwania edukacji, aktywnością choroby i stopniem niepełnosprawności ruchowej.

 

Wnioski

  1. Badanie potwierdziło obecność częstych i wyraźnych deficytów poznawczych wśród pacjentów z RRMS.
  2. Rozpoznanie tych zaburzeń i określenie ich profilu wydaje się istotne zarówno w procesie diagnozy, jak i rehabilitacji pacjentów.

MIEJSCE KONFERENCJI

Lubelskie Centrum Konferencyjne
ul. Artura Grottgera 2,
20-029 Lublin

 

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
konferencje@pharma2pharma.pl