Szanowni Państwo,

 

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego informujemy, że w 2020 roku nie odbędzie się kolejna edycja Lubelskich Spotkań Naukowych.

 

Zapraszamy serdecznie na konferencję w 2021 roku.

FAŁSZYWIE DODATNIE TESTY NARKOTYKOWE U OSÓB STOSUJĄCYCH LEKI PSYCHOTROPOWE

Sebastian Masternak*1, Olga Padała1, Hanna Karakuła-Juchnowicz1

  1. I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin

Wstęp

W literaturze znaleźć można liczne doniesienia dotyczące fałszywie dodatnich wyników testów narkotykowych opartych na metodach immunochemicznych u pacjentów leczonych lekami psychotropowymi. W większości są to opisy przypadków, czasem jednak natrafić można na dobrze udokumentowane analizy. Znajomość wspomnianych interakcji pozwala uniknąć błędnych diagnoz i spadku zaufania do pacjentów, którzy uzyskują fałszywie dodatnie wyniki testów narkotykowych, choć negują stosowanie narkotyków. Wiedza ta może też pozwolić na uniknięcie niezasłużonych konsekwencji prawnych przez osoby leczone psychiatrycznie.

Materiał i metoda

Dokonano przeglądu artykułów naukowych dotyczących fałszywie dodatnich wyników testów narkotykowych w języku polskim i angielskim, pochodzących z lat 2000-2019, dostępnych w bazach MEDLINE/PubMed oraz Google Scholar. Pod uwagę zostały wzięte artykuły przeglądowe, prace oryginalne i opisy przypadków.

Wyniki

Dane dostępne w literaturze mówią o fałszywie dodatnich wynikach testów narkotykowych u osób przyjmujących leki przeciwdepresyjne, przeciwpsychotyczne, stabilizujące nastrój oraz używane w leczeniu ADHD. Do leków o najlepiej udokumentowanych interakcjach należą trazodon, bupropion i sertralina. W  badaniu Casey i wsp. wśród 128 wyników fałszywie dodatnich w kierunku amfetaminy aż 41% wyników było spowodowane zażywaniem bupropionu. Inne badanie wykazało, iż sertralina jest lekiem najczęściej powodującym fałszywie dodatni wynik w kierunku benzodiazepin.

Wnioski

U osób zażywających leki psychotropowe wyniki szybkich testów na obecność narkotyków powinny być potwierdzane bardziej swoistą metodą – najlepiej opartą na technikach chromatograficznych. Znajomość konkretnych leków, których stosowanie prowadzi do uzyskania fałszywie dodatnich wyników dla określonych substancji psychoaktywnych powinna być wśród specjalistów psychiatrii powszechna.

MIEJSCE KONFERENCJI

Lubelskie Centrum Konferencyjne
ul. Artura Grottgera 2,
20-029 Lublin

 

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
konferencje@pharma2pharma.pl