POSTERY

Streszczenia prac do sesji posterowej należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: streszczenia.lsn@onet.pl nie później niż do 1 sierpnia 2018 r.

Zasady przygotowywania streszczeń:

TYTUŁ PRACY
(TIMES NEW ROMAN 12, WERSALIKI,)
(w przypadku pracy w języku angielskim – tytuł również w języku angielskim)

Autorzy: Imię i Nazwisko1, Imię i Nazwisko2
(Times New Roman 12)
1,2 afiliacja (Instytucja, Miasto)
Należy oznaczyć * osobę, która będzie prezentowała pracę podczas sesji posterowej

Układ streszczenia: wstęp, materiał i metoda, wyniki i wnioski
Długość streszczenia: maksymalnie 250 słów

Informacje o zakwalifikowaniu pracy zostaną przekazane Autorom do 15.08.2018 roku


Warunkiem przyjęcia doniesienia jest uprzednia rejestracja co najmniej jednego spośród Autorów jako uczestnika Zjazdu oraz wniesienie opłaty zjazdowej.


Wszystkie streszczenia prac prezentowanych podczas sesji posterowej zostaną opublikowane w materiałach zjazdowych.
Istnieje możliwość publikacji prezentowanych prac w wersji pełnotekstowej w Current Problems of Psychiatry (7 punktów KBN).


REGULAMIN PRAC ORYGINALNYCH –PLAKATOWYCH

Prezentacje plakatowe:

Sesja plakatowa będzie odbywać się w czwartek - piątek (6-7 września)

Wymiary plakatów są ograniczone wielkością 70x100 cm (szer. x wys.) w pionie. Plakaty będą prezentowane na sztalugach o wymiarach 70x100 cm (szer. x wys.) ustawionych na parterze miejsca obrad i będą ponumerowane zgodnie z numeracją, jaka znajduje się w programie szczegółowym konferencji. W celu powieszenia plakatu do dyspozycji będą taśmy klejące i nożyczki zapewnione przez organizatora. Plakaty powinny być rozwieszone i zdjęte w godzinach podanych poniżej. Plakaty pozostawione po wyznaczonych godzinach zostaną usunięte przez obsługę konferencji, bez możliwości zwrotu plakatów.

Plan sesji plakatowej:

Umieszczenie plakatów – czwartek - 11:00-11:30

Obecność autorów prezentacji posterowych obowiązkowa podczas dyskusji przy plakatach:

Zdejmowanie plakatów – piątek - 18:30-19:00